.CLUB阿里云专场拍卖火热进行中,这次拍卖.CLUB共有16个精品稀缺保留域名,包括12个2声母域名。这些2声母域名到底有多珍贵,来看看下面.CLUB两字母域名销售报告。

.CLUB 两字母域名近六百五十万元人民

234个两字母域名单个售价均价超过2.7万人民币

 

两字母(“LL”)域名非常稀缺,因为只存在676种可能的组合。我们分析了.CLUB现有的两字母域名。

 

三分之一的两字母.CLUB域名以总价值$940,715.19美金售出,合人民币约6490934.81人民币,每个两字母域名均价为$4020.15美金,约合人民币27739元。

 

细节如下:

两字母域名卖出总数: 234

两字母域名总销售额:约为人民币6490934.81元

两字母域名每个域名均价:27739元

31个两字母域名每个域名售价超过3.4万人民币

191个两字母域名每个域名售价超过2.7万人民币

待售现存两字母域名总数:442

 

.CLUB CEO Colin Campbell 柯博尔讲到:“我们看到.CLUB溢价域名市场积极乐观的现状,其中包括两字母域名。凭借已卖出的三分之一两字母域名价格优势,我们期待看到这些已售域名的价格升值,同时也期待看到剩余的两字母域名升值。

 

Domain Price 售价 (人民币)
mj.club $15,000.00 ¥103500
pc.club $9,750.00 ¥67275
tt.club $7,788.00 ¥53737
ly.club $7,751.00 ¥53481
dj.club $7,200.00 ¥49680
zq.club $6,600.00 ¥45540
bj.club $6,150.00 ¥42435
qc.club $6,050.00 ¥41745
zj.club $6,001.00 ¥41406
qb.club $5,899.00 ¥40703
ds.club $5,751.00 ¥39682
js.club $5,750.00 ¥39675
co.club $5,655.00 ¥39019
jc.club $5,500.00 ¥37950
pk.club $5,500.00 ¥37950
xx.club $5,338.27 ¥36834
sq.club $5,251.00 ¥36232
jd.club $5,250.00 ¥36225
ym.club $5,250.00 ¥36225
yx.club $5,250.00 ¥36225
cg.club $5,000.00 ¥34500
dk.club $5,000.00 ¥34500
gw.club $5,000.00 ¥34500
gz.club $5,000.00 ¥34500
hj.club $5,000.00 ¥34500
kf.club $5,000.00 ¥34500
pj.club $5,000.00 ¥34500
tb.club $5,000.00 ¥34500
yc.club $5,000.00 ¥34500
yq.club $5,000.00 ¥34500
zs.club $5,000.00 ¥34500

 

更多信息请访问www.zhongwen.club

链接至拍卖页:https://m.aliyun.com/markets/aliyun/act/auction2017

更多拍卖详情,请点击链接:https://www.zhongwen.club/club-auction/